BVAN

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een de ruim­te vei­lig en effi­ci­ënt kan ver­la­ten. Een goed ont­rui­mings­plan draagt hier­aan bij, maar is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Daar­over ver­tel­len wij je graag meer in deze blog.

Een ont­rui­mings­plan in het kort

Een ont­rui­mings­plan beschrijft hoe er bij een bepaal­de cala­mi­teit gehan­deld dient te wor­den en geeft inzicht in de belang­rij­ke pun­ten van een gebouw. In het plan vind je een over­zicht van cala­mi­tei­ten waar­op dit plan van toe­pas­sing is. Daar­naast vind je een plat­te­grond met de vlucht­rou­tes, de blus­mid­de­len en de nood­uit­gan­gen. Ook staat erin beschre­ven hoe een even­tu­e­le eva­cu­a­tie dient te ver­lo­pen, wie de BHV’ers zijn en waar ze ver­ant­woor­de­lijk voor zijn.

Een ont­rui­mings­plan wordt wel­eens ver­ward met een nood­plan. Ech­ter gaat een ont­rui­mings­plan over de eva­cu­a­tie bij spe­ci­fie­ke cala­mi­tei­ten. Een nood­plan daar­en­te­gen is veel uit­ge­brei­der en gaat bij­voor­beeld ook in op hoe je omgaat met bepaal­de onge­val­len.

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? 

Een ont­rui­mings­plan is niet altijd ver­plicht. Het hangt in eer­ste instan­tie af van de aan­we­zig­heid van een brand­meld­in­stal­la­tie. Indien deze aan­we­zig is, is het ver­plicht om ont­rui­mings­in­stal­la­tie te heb­ben met natuur­lijk het bij­be­ho­ren­de ont­rui­mings­plan. Dit is vast­ge­legd in het Bouw­be­sluit 2012.

Daar­naast draag je vol­gens de Arbo­wet een zorg­plicht voor alle aan­we­zi­gen in jouw gebouw. Je bent ervoor ver­ant­woor­de­lijk dat deze men­sen vei­lig zijn en dat zij in geval van nood het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten. Indien er na een cala­mi­teit blijkt dat er geen plan voor ont­rui­ming aan­we­zig was, kun je pro­ble­men krij­gen met de ver­ze­ke­ring, arbeids­in­spec­tie en zelfs jus­ti­tie.

Hulp bij het opstel­len van een ont­rui­mings­plan

Dat een ont­rui­mings­plan van belang is, blijkt uit het boven­staan­de. Ech­ter, het opstel­len van een ont­rui­mings­plan ver­eist veel ken­nis. Wan­neer je hulp nodig hebt bij het opstel­len van een plan voor ont­rui­ming hel­pen we je graag. We maken een plan op maat dat vol­doet aan alle hui­di­ge wet- en regel­ge­ving, zodat jij ervan ver­ze­kert bent dat de ont­rui­ming op effi­ci­ën­te en vei­li­ge wij­ze ver­loopt.

Brand los!

Wil je graag meer weten over het opstel­len van een ont­rui­mings­plan? Ga dan naar onze pagi­na over ont­rui­mings­plan­nen of neem con­tact met ons op.

Deel dit bericht op: