BVAN

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring

Jouw bedrijf blijft zich door ont­wik­ke­len. Je bouwt bij­voor­beeld een nieu­we loods, voegt nieu­we pro­duc­ten toe aan jouw assor­ti­ment of een pand krijgt een nieu­we func­tie. Elke ver­an­de­ring kan invloed heb­ben op de brand­vei­lig­heid van jouw pand. Om deze reden is het van belang om brand­vei­lig­heid te ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring. In dit arti­kel ver­tel­len we je meer hoe Brand­check een belang­rij­ke rol kan spe­len in het waar­bor­gen van de brand­vei­lig­heid van jouw pand.

Vol­doen aan wet- en regel­ge­ving

Tij­dens een brand­vei­lig­heids­in­spec­tie wil je snel en een­vou­dig aan­to­nen dat jouw gebou­wen vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving uit het Bouw­be­sluit 2012 en dat de maat­re­ge­len die je getrof­fen hebt de brand­vei­lig­heid van gebrui­kers waar­bor­gen. Met soft­wa­re, zoals Brand­check, kun jij in no-time aan­to­nen dat jouw gebou­wen vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving. Boven­dien kan der­ge­lij­ke soft­wa­re inzich­te­lijk maken wel­ke maat­re­ge­len je nog moet tref­fen, wel­ke inspec­ties er wan­neer plaats moe­ten vin­den en wat wan­neer ver­van­gen moet wor­den.

Hoe werkt Brand­check?

De gebrui­ker van de Brand­check appli­ca­tie krijgt een meer­keu­ze vra­gen­lijst afhan­ke­lijk van het betref­fen­de gebouw en de func­tie van het gebouw­deel. Bij de ant­woor­den die de gebrui­ker invoert, kan hij of zij even­tu­eel foto’s, mar­kers op een plat­te­grond en noti­ties toe­voe­gen. Als alle vra­gen zijn beant­woord en de voort­gang staat op 100%, dan rondt de gebrui­ker de scan af door hem te ver­zen­den. De scan blijft zicht­baar in de appli­ca­tie en de datum van de ver­zon­den scan wordt zicht­baar in de scan­his­to­rie.

Ver­vol­gens rekent een model alle bouw­kun­di­ge, instal­la­tie­tech­ni­sche, orga­ni­sa­to­ri­sche en cul­tu­re­le maat­re­ge­len door op hun effec­ti­vi­teit. Het model gaat uit van door de over­heid gestel­de bouw­voor­schrif­ten om brand te voor­ko­men of te ver­tra­gen, maar kiest daar­bij voor een risi­co­be­na­de­ring. Het resul­taat van de risi­co­be­re­ke­ning komt voort uit de ant­woor­den van ver­schil­len­de vra­gen­lijs­ten. Het resul­taat is een ana­ly­se die even­tu­e­le risico’s inzich­te­lijk maakt en ant­woord geeft op onder­staan­de vra­gen;

  • Vol­doet het vast­goed aan de gestel­de doel­stel­lin­gen?
  • Hoe groot zijn de risico’s van een voor­zie­ning voor de brand­vei­lig­heid?
  • Zijn de alter­na­tie­ven voor een voor­ge­schre­ven maat­re­gel min­stens zo effec­tief?

 

Wil jij meer weten over de moge­lijk­he­den? Neem dan con­tact met ons op.

Deel dit bericht op: