BVAN

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig?

Brandveilig vuurwerk bewaren, hoe doe je dat?

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig? Vuur­werk afste­ken is uiter­aard een tra­di­tie die gepaard gaat met de jaar­wis­se­ling, maar al dat vuur­werk moet thuis wor­den opge­sla­gen. Hoe u dit vei­lig doet en wat de wet erover zegt, leg­gen we u graag uit in deze blog.  Aan­schaf Vuur­werk mag alleen ver­kocht wor­den op 29, 30 en […]

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te

BVAN - Brandveiligheidsadvies Nederland

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te Wilt u weten hoe­veel per­so­nen er vei­lig aan­we­zig kun­nen zijn in een kan­toor­pand, res­tau­rant, café of groot the­a­ter? Met behulp van een door­stroom­ca­pa­ci­teits­be­re­ke­ning bren­gen wij in kaart hoe­veel per­so­nen er brand­vei­lig gebruik kun­nen maken van uw gebouw/ruimte. In deze ana­ly­se wor­den diver­se […]

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen Brand­vei­lig­heid bin­nen zorg­in­stan­ties is van groot belang. Pati­ën­ten zijn name­lijk in veel geval­len kwets­baar en kun­nen in het geval van een brand of een ande­re nood­si­tu­a­tie niet zelf­stan­dig vluch­ten. Het is daar­om van essen­ti­eel belang dat uw zorg­in­stan­tie vol­doet aan de wet­te­lijk eisen op het gebied van brand­vei­lig­heid en een beet­je meer! […]

Brandoverslagrisico’s

Brandoverslagrisico’s Wat is een brand­over­slag, wel­ke fac­to­ren spe­len een rol bij het bere­ke­nen, hoe wordt de kans op brand­over­slag bere­kend en wie is ver­ant­woor­de­lijk voor de brand­vei­lig­heid van een gebouw? Het zijn de vier meest gestel­de vra­gen met betrek­king tot een brand­over­slag­be­re­ke­ning en wij geven graag ant­woord op deze vra­gen! In dit arti­kel ver­tel­len wij […]

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid Jij gaat je groot­ste droom rea­li­se­ren. Je bouwt een nieuw kan­toor­pand, plaatst een gro­te­re loods of breid jouw win­kel uit. Bij het bou­wen of ver­bou­wen van een gebouw is het van belang om de ont­werp­schet­sen te toet­sen op brand­vei­lig­heid. Dit doen wij aan de hand van een quicks­can. In dit […]

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Is een ontruimingsplan verplicht?

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een de ruim­te vei­lig en effi­ci­ënt kan ver­la­ten. Een goed ont­rui­mings­plan draagt hier­aan bij, maar is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Daar­over ver­tel­len wij je graag meer in deze […]