Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken

Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid en hoe je ze oplost! Tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid ziet ons team van spe­ci­a­lis­ten vaak dezelf­de gebre­ken. Op het eer­ste oog lij­ken deze gebre­ken onschul­dig, maar bij een brand kun­nen ze gro­te gevol­gen heb­ben. In dit arti­kel laten wij […]

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een PvE in? Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in? Wan­neer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Dit gebeurt con­form NEN2535 of NEN2575 te gebeu­ren. Maar wat houdt een PvE in en waar moet je reke­ning mee hou­den. […]

Brandoverslagrisico’s

Brandoverslagrisico’s Wat is een brand­over­slag, wel­ke fac­to­ren spe­len een rol bij het bere­ke­nen, hoe wordt de kans op brand­over­slag bere­kend en wie is ver­ant­woor­de­lijk voor de brand­vei­lig­heid van een gebouw? Het zijn de vier meest gestel­de vra­gen met betrek­king tot een brand­over­slag­be­re­ke­ning en wij geven graag ant­woord op deze vra­gen! In dit arti­kel ver­tel­len wij […]

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid Jij gaat je groot­ste droom rea­li­se­ren. Je bouwt een nieuw kan­toor­pand, plaatst een gro­te­re loods of breid jouw win­kel uit. Bij het bou­wen of ver­bou­wen van een gebouw is het van belang om de ont­werp­schet­sen te toet­sen op brand­vei­lig­heid. Dit doen wij aan de hand van een quicks­can. In dit […]

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Is een ontruimingsplan verplicht?

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een de ruim­te vei­lig en effi­ci­ënt kan ver­la­ten. Een goed ont­rui­mings­plan draagt hier­aan bij, maar is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Daar­over ver­tel­len wij je graag meer in deze […]