BVAN

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen

Brand­vei­lig­heid bin­nen zorg­in­stan­ties is van groot belang. Pati­ën­ten zijn name­lijk in veel geval­len kwets­baar en kun­nen in het geval van een brand of een ande­re nood­si­tu­a­tie niet zelf­stan­dig vluch­ten. Het is daar­om van essen­ti­eel belang dat uw zorg­in­stan­tie vol­doet aan de wet­te­lijk eisen op het gebied van brand­vei­lig­heid en een beet­je meer! In dit arti­kel delen wij maat­re­ge­len die u kunt tref­fen om de brand­vei­lig­heid bin­nen uw zorg­in­stan­tie te ver­be­te­ren.

Brand­pre­ven­tie bin­nen zorg­in­stan­ties

Brand­vei­lig­heid begint bij het voor­ko­men van een brand. Het is daar­om van belang dat u pati­ën­ten en cli­ën­ten goe­de voor­lich­ting geeft over het gebruik van bij­voor­beeld elek­tri­sche appa­ra­ten en over plek­ken waar het ver­bo­den is om te roken. Boven­dien is het belang­rijk om peri­o­diek elek­tri­sche appa­ra­ten te con­tro­le­ren en instal­la­ties te onder­hou­den. Als laat­ste advi­se­ren wij vol­doen­de blus­mid­de­len op te han­gen op diver­se plek­ken in het gebouw en deze met regel­maat te laten con­tro­le­ren en onder­hou­den.

Ont­rui­mings­plan­nen voor zorg­in­stan­ties

Een onge­luk zit in een klein hoek­je en daar­om is het belang­rijk dat ieder­een snel en vei­lig het gebouw kan ver­la­ten in het geval van een cala­mi­teit. Met behulp van een ont­rui­mings­plan zorgt u ervoor dat uw mede­wer­kers moe­ten doen in het geval van een nood­si­tu­a­tie. Daar­naast is het belang­rijk om de vlucht­we­gen dui­de­lijk te mar­ke­ren met ont­rui­mings­plat­te­gron­den, vlucht­rou­te­aan­dui­ding en nood­ver­lich­ting. Als laat­ste moe­ten deze rou­tes regel­ma­tig gecon­tro­leerd wor­den en vrij­ge­hou­den wor­den van obsta­kels.

Brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­ties

In het geval van brand is het van belang dat ieder­een zo snel moge­lijk op de hoog­te is. Hier­voor is een goed wer­ken­de brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie nood­za­ke­lijk. Deze instal­la­tie moet zijn geïn­stal­leerd con­form het PvE (Plan van Eisen). Daar­naast dient de inter­ne BHV orga­ni­sa­tie goed op de hoog­te te zijn hoe de brand­meld­in­stal­la­tie werkt. Als laat­ste moet ook de instal­la­tie ade­quaat onder­hou­den wor­den.

Brand­vei­li­ge mate­ri­a­len

Als laat­ste kan een brand­vei­li­ge inrich­ting bij dra­gen aan het beper­ken van de ver­sprei­ding van brand. Denk hier­bij aan brand­we­ren­de deu­ren en wan­den, brand­we­rend pla­fond­ma­te­ri­aal en brand­ver­tra­gen­de meu­bels.

Wilt u meer weten over wel­ke brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len u kunt tref­fen om de brand­vei­lig­heid van uw zorg­in­stan­tie te ver­be­te­ren? Neem con­tact met ons op en brand los! Ons team van vak­men­sen staat voor u klaar. 

Deel dit bericht op: