BVAN

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig?

Brandveilig vuurwerk bewaren, hoe doe je dat?

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig? Vuur­werk afste­ken is uiter­aard een tra­di­tie die gepaard gaat met de jaar­wis­se­ling, maar al dat vuur­werk moet thuis wor­den opge­sla­gen. Hoe u dit vei­lig doet en wat de wet erover zegt, leg­gen we u graag uit in deze blog.  Aan­schaf Vuur­werk mag alleen ver­kocht wor­den op 29, 30 en […]

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak “Dat rook­mel­ders uw leven kun­nen red­den, weet vrij­wel ieder­een”, ver­telt Peter Schuur­mans. Peter is al meer dan 30 jaar actief bij de brand­weer en expert Brand­vei­lig Leven. “Geluk­kig heb­ben steeds meer men­sen rook­mel­ders in huis. Daar ben ik best trots op. Wel vra­gen men­sen regel­ma­tig wat de bes­te plek is […]

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting

Geluidsmeting ontruimingsalarm

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting In tij­den van nood is er niets belang­rij­ker dan een snel­le en effec­tie­ve waar­schu­wing voor ieder­een in een gebouw. BVAN begrijpt dit belang als geen ander en staat klaar om te zor­gen voor de opti­ma­le wer­king van uw ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie. Met ons stre­ven naar vei­lig­heid en nale­ving van de hoog­ste nor­men, zor­gen wij […]

Wat is de kans op brand­over­slag?

Wat is de kans op brand­over­slag? De kans op brand­over­slag is een term die veel gebruikt wordt om te beschrij­ven hoe waar­schijn­lijk het is dat een brand zich van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment ver­spreidt. Dit kan gebeu­ren door­dat de stra­lings­in­ten­si­teit, de warm­te die de brand uit­straalt, naar het ande­re brand­com­par­ti­ment over­slaat via […]

Voor­kom brand­over­slag met deze bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len

Brandveiligheidsadvies Nederland

Bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len om brand­over­slag te voor­ko­men! Brand­over­slag kan gro­te gevol­gen heb­ben en daar­om wilt u dit zoveel moge­lijk voor­ko­men. Brand­we­ren­de maat­re­ge­len inte­gre­ren is daar­om van groot belang bij het ont­wer­pen en bou­wen van bij­voor­beeld appar­te­men­ten en kan­toor­pan­den. In dit arti­ke­len ver­tel­len wij wel­ke bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len u kunt tref­fen om de kans op brand­over­slag te ver­klei­nen. […]

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de

Brandveilig de zomer in met deze 4 tips van BVAN

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de De zomer is aan­ge­bro­ken en dat bete­kent dat veel bedrij­ven zich voor­be­rei­den op een peri­o­de van rust, vakan­ties en wel­ver­dien­de ont­span­ning. Hoe­wel de zomer­se sfeer en de war­me tem­pe­ra­tu­ren voor veel gezel­lig­heid kun­nen zor­gen, is het belang­rijk om de brand­vei­lig­heid van uw bedrijf niet uit […]

Brands­can — Hoe vei­lig is uw gebouw?

Branscan - Hoe veilig is uw gebouw?

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie Wilt u graag weten hoe brand­vei­lig uw gebouw is? Met behulp van een brands­can bren­gen wij in kaart of uw gebouw vol­doet aan de eisen van uw ver­gun­ning, het Bouw­be­sluit 2012 en de aan­vul­len­de wet- en regel­ge­ving. Hoe we dit doen? Dat leg­gen we graag aan u uit! Wan­neer een brands­can uit […]

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag

Voorkom brand en brandoverslag met een brandveilige aanpak!

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag Of het nu gaat om een appar­te­men­ten­com­plex of een kan­toor­pand, brand­vei­lig­heid is een belang­rij­ke fac­tor bij het ont­wer­pen van elk gebouw. Een gebouw moet name­lijk niet alleen mooi zijn, maar ook vei­lig zijn voor de gebrui­kers. Wij ver­tel­len u daar­om meer over hoe […]

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie

BVAN - Brandoverslagberekening voor industrie

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie Brand­over­slag is een belang­rijk aspect om reke­ning mee te hou­den bij het ont­wer­pen van een indu­stri­eel gebouw. Het ver­sprei­den van een brand van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment kan name­lijk gro­te gevol­gen heb­ben. Bij­voor­beeld wan­neer daar explo­sie­ve stof­fen opge­sla­gen wor­den. In dit arti­kel ver­tel­len wij u meer over hoe een […]