BVAN

Lig­boxen­stal in Has­ker­ho­re

Mark Kok is eige­naar van Kok Bouw­ad­vies. Hij helpt met name bedrij­ven en par­ti­cu­lie­re klan­ten van­af de ont­werp­fa­se tot aan de ople­ve­ring van een gebouw. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land heeft voor hem al vele pro­jec­ten mogen uit­voe­ren, waar­on­der deze voor een lig­boxen­stal in Has­ker­hor­ne.

Het pro­ject

Mark Kok kreeg de opdracht om een lig­boxen­stal ach­ter de reeds aan­we­zi­ge stal­len aan de Wil­de­horn­ster­sin­gel te ont­wer­pen en de bouw te bege­lei­den. De te bou­wen lig­boxen­stal krijgt een gebruiks­op­per­vlak van 4.988 m² en heeft een lich­te indu­strie­func­tie voor bedrijfs­ma­tig hou­den van die­ren. Stan­daard con­form het Bouw­be­sluit mag de gebruiks­op­per­vlak­te van het brand­com­par­ti­ment niet gro­ter zijn dan 2.500 m².

Door een beroep te doen op een gelijk­waar­dig­heid kan hier van wor­den afge­we­ken. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land heeft voor dit gebouw een gelijk­waar­dig­heid rap­por­ta­ge opge­steld con­form de NEN 6079.

Inrich­ting groot brand­com­par­ti­ment

Een brand­com­par­ti­ment is een deel van een gebouw dat wordt omringd door vloe­ren en muren die bescher­men tegen (het uit­brei­den van) brand. Het gebouw aan de Wil­de­horn­ster­sin­gel is opge­bouwd uit beton, staal, dam­wand­pla­ten, kalk­zand­steen en ande­re bouw­ma­te­ri­a­len. Het gebouw wordt door de regel­ge­ving geken­merkt als groot brand­com­par­ti­ment en om de stal te laten vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving heb­ben we een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge opge­steld con­form NEN 6079.

Tij­dens het pro­ject is er beslo­ten om de boven­bouw­con­struc­tie te wij­zi­gen. In eer­ste instan­tie zou er gebruik gemaakt wor­den van een tent­doek, maar later is beslo­ten om toch een tra­di­ti­o­ne­le boven­bouw toe te pas­sen. Om deze reden moesten we opnieuw kij­ken naar wel­ke NEN-norm hier­bij hoort. In over­leg met de brand­weer heb­ben we een pas­send plan gemaakt voor deze stal.

Uit het onder­zoek is geble­ken dat er voor dit gebouw, naast de ver­eis­te en nood­za­ke­lij­ke instal­la­ties, geen aan­vul­len­de brand­be­vei­li­gings­in­stal­la­ties nood­za­ke­lijk zijn. Daar­naast zijn er aan de gevels geen brand­we­ren­de eisen van toe­pas­sing en ook geen gebruiks­be­per­kin­gen in ter­men van vuur­be­las­ting. Wel geldt een aan­vul­lend toe­zicht­ar­ran­ge­ment als alge­me­ne ver­plich­ting vol­gens para­graaf 6.5 van de NEN 6079. De fre­quen­tie hier­van moet wor­den afge­stemd met bevoegd gezag.

De samen­wer­king tus­sen Kok Bouw­ad­vies en Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land

Ik kwam de web­si­te van Peter Paul een tijd gele­den tegen. Ik zocht iemand die mij kon advi­se­ren op het gebied van brand­vei­lig­heid. De samen­wer­king was van­af het begin al erg pret­tig.” De waar­de­ring tus­sen Kok Bouw­ad­vies en BVAN komt van twee kan­ten, ver­telt Mark. “Peter Paul heeft een groot net­werk en we heb­ben heen en weer wat klus­sen aan­ge­dra­gen. Het is leu­ke samen­wer­king voor ons alle­bei.

Niet den­ken in pro­ble­men maar in oplos­sin­gen