BVAN

Plat­form The­a­ter Gro­nin­gen

Het Plat­form The­a­ther in Gro­nin­gen is één van de vele pro­jec­ten waar Jar­no Broek­huis van buro DECIDE hard aan werkt. Voor hem moch­ten we het afge­lo­pen jaar een bouw­plan­toets uit­voe­ren en een brand­over­slag­be­re­ke­ning maken. In dit arti­kel lees je meer over dit pro­ject.

Buro DECIDE houdt zich al lan­ge­re tijd bezig met het trans­for­me­ren van karak­te­ris­tie­ke pan­den in resi­den­ti­eel vast­goed. “Elk gebouw heeft unie­ke eigen­schap­pen en wij zor­gen ervoor dat deze opval­len­de ele­men­ten terug­ko­men in onze ont­wer­pen. In de mees­te geval­len maken we van der­ge­lij­ke gebou­wen appar­te­men­ten, maar soms met een com­mer­ci­ë­le plint zoals win­kels en/of kan­to­ren”, ver­telt Jar­no Broek­huis, eige­naar van buro DECIDE. “Het is daar­bij belang­rijk dat we de vei­lig­heid van de woon- en werk­om­ge­ving waar­bor­gen en daar heeft Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land ons bij gehol­pen.”

Bouw­plan­toets en brand­over­slag­be­re­ke­ning

Het Plat­form The­a­ter is een bestaand gebouw dat een men­ge­ling van nieu­we func­ties krijgt. Het gebouw bestaat uit vier bouw­de­len, waar­in totaal 23 appar­te­men­ten en een com­mer­ci­ë­le plint wor­den gere­a­li­seerd. In het begin­sta­di­um van dit pro­ject heb­ben we een quicks­can uit­ge­voerd. Hier­bij kij­ken we naar de ont­werp­schet­sen en of het ont­werp vol­doet aan alle brand­vei­lig­heids­ei­sen. Ver­vol­gens kon buro DECIDE dit met het team bespre­ken en het advies ver­wer­ken in de bouw­plan­nen.

Ver­vol­gens heb­ben we brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen gemaakt voor de bouw­de­len, de ver­schil­len­de func­ties en de ver­die­pin­gen onder­ling. Bij een brand­over­slag­be­re­ke­ning kij­ken we hoe groot het risi­co is dat een brand via de bui­ten­lucht over­slaat en of extra maat­re­ge­len ver­eist zijn.

Als laat­ste heb­ben we mid­dels een bouw­plan­toets de brand­vei­lig­heid van het gebouw gecon­tro­leerd en onze bevin­din­gen en het advies in een rap­por­ta­ge aan­ge­le­verd aan buro DECIDE. We heb­ben onder ande­re geke­ken naar brand­schei­din­gen, deu­ren die zelf­slui­tend uit­ge­voerd moe­ten wor­den, brandoverslagrisico’s, vlucht­rou­tes en nog veel meer.

Snel scha­ke­len met diver­se par­tij­en

Voor dit spe­ci­fie­ke pro­ject zijn er meer­de­re ken­nis­part­ners inge­scha­keld. Jar­no ver­telt: “Voor­af heb­ben we een schets­plan gemaakt en we zijn toen om tafel gegaan met de diver­se par­tij­en en heb­ben een plan van aan­pak gemaakt. Zo zor­gen we ervoor dat het pro­ject snel en soe­pel ver­loopt.”

 Buro DECIDE en Peter Paul, eige­naar van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land, heb­ben in het ver­le­den al vaker met elkaar samen­ge­werkt aan prach­ti­ge pro­jec­ten. “Ik ken Peter Paul al lan­ger dan van­daag. De samen­wer­king met hem is ont­zet­tend pret­tig. Hij heeft alle ken­nis in huis en weet hoe het in de prak­tijk gaat. Soms heb je snel iets nodig en dan regelt hij het voor je. Daar­naast ziet hij je niet als een num­mer, maar als een mens. Hij staat je te woord en helpt je echt ver­der.” 

Niet den­ken in pro­ble­men maar in oplos­sin­gen

Bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land vin­den we één ding heel belang­rijk en dat is het den­ken in oplos­sin­gen. Jar­no beaamt dit. “Als ik één groot ver­schil zou mogen noe­men, dan zou ik wil­len zeg­gen dat Peter Paul echt met ons mee­denkt. Als hij iets ziet wat niet kan, komt hij met een alter­na­tief. Het is pas onmo­ge­lijk als Peter Paul zegt dat het niet moge­lijk is.

Wij von­den het Plat­form The­a­ter een ont­zet­tend leuk pro­ject en kij­ken uit naar de ver­de­re samen­wer­king met buro DECIDE. Deze brand is geblust! Op naar de vol­gen­de.

Wil jij graag meer weten over een bouw­plan­toets of een brand­over­slag­be­re­ke­ning?

Neem dan gerust con­tact met ons.