BVAN

Melk­fa­briek De Groe­ve: Hét nieu­we appar­te­men­ten­com­plex met karak­ter

De Oude Melk­fa­briek in De Groe­ve wordt omge­to­verd tot een ruim appar­te­men­ten­com­plex met 18 appar­te­men­ten. Bij het her­be­stem­men van dit karak­te­ris­tie­ke pand moest opnieuw geke­ken wor­den naar de inde­ling en de brand­vei­lig­heid. Hans Post­hu­mus, pro­ject­lei­der bij PDB design, heeft de trans­for­ma­tie mogen bege­lei­den en kijkt met veel ple­zier terug op de samen­wer­king met BVAN.

PBD design

PDB design is een ambi­ti­eus archi­tec­ten­bu­reau met een jong team uit Gro­nin­gen. Zij gelo­ven in de kracht van archi­tec­tuur en het rea­li­se­ren van dro­men. Hun archi­tec­tuur is te her­ken­nen aan de tijd­lo­ze, vak­kun­di­ge en de krach­ti­ge uit­stra­ling. Kort­om, zij ont­wer­pen archi­tec­tuur dat klopt! En dat is te zien in het ont­werp van de Melk­fa­briek, waar­in 18 appar­te­men­ten gere­a­li­seerd wor­den.

De Melk­fa­briek

Hans Post­hu­mus ver­telt: “De Melk­fa­briek is een pand vol poten­tie en karak­te­ris­tie­ke eigen­schap­pen. Het was aan ons de taak om te kij­ken hoe we het karak­ter kon­den behou­den en het maxi­ma­le uit de oude fabriek kon­den halen. We zijn gestart met bestu­de­ren van het voor­on­der­zoek uit­ge­voerd door BOEI en het maken van een ont­werp dat daar­op aan­sluit. We ont­wier­pen in totaal 18 appar­te­men­ten met als doel te voor­zien in de behoef­te van de omge­ving.”

Bouw­plan­toet­sing en brand­over­slag­be­re­ke­ning

Bij het her­be­stem­men van een bestaand gebouw, zoals de Melk­fa­briek in De Groe­ve, is het van belang om de ont­wer­pen te toet­sen op brand­vei­lig­heid. We heb­ben hier­bij onder ande­re geke­ken naar wel­ke wet- en regel­ge­ving van toe­pas­sing zijn op het gebouw, of er vol­doen­de vlucht­rou­tes aan­we­zig zijn en of er aan­vul­len­de maat­re­ge­len ver­eist zijn. Op basis van onze bevin­din­gen heb­ben we een rap­por­ta­ge opge­steld voor de ver­gun­nings­aan­vraag.

Daar­naast heb­ben we een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 uit­ge­voerd, waar­bij we onder ande­re geke­ken heb­ben naar de kans op brand­over­slag via de bui­ten­lucht.

Een goe­de samen­wer­king tus­sen bei­de par­tij­en

De samen­wer­king met BVAN was top! Ze ver­die­pen zich in het pro­ject, den­ken met je mee en komen met oplos­sin­gen. Daar­naast zijn ze goed bereik­baar en kun je snel met ze scha­ke­len. Wij heb­ben de samen­wer­king als erg pret­tig erva­ren en kij­ken uit naar toe­kom­sti­ge pro­jec­ten,” aldus Hans.

Wil je graag meer weten over een bouw­plan­toet­sing of een brand­over­slag­be­re­ke­ning? Neem dan con­tact met ons op en brand los!