BVAN

Rea­li­sa­tie van 14 appar­te­men­ten in karak­te­ris­tiek pand in Sap­pe­meer

In opdracht van BB Vast­goed wordt dit meer dan 100 jaar oude karak­te­ris­tie­ke pand in Sap­pe­meer omge­to­verd tot een appar­te­men­ten­com­plex met daar­in 14 appar­te­men­ten. Door­dat de inde­ling en de func­tie van het pand wij­zi­gen, moest opnieuw geke­ken wor­den naar de brand­vei­lig­heid. Paul Mul­der, ont­wer­per bij Syn­te­ra, mocht de ver­bou­wing bege­lei­den en kijkt met veel ple­zier terug op dit pro­ject en de samen­wer­king met Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land.

Het pro­ject in Sap­pe­meer

Paul Mul­der ver­telt: “Het pand in Sap­pe­meer is ver­ou­derd, maar het heeft veel poten­tie. Het was aan mij de taak om te kij­ken hoe we het karak­ter van het pand kon­den behou­den en het maxi­ma­le eruit kon­den halen. Ik start­te met het maken van het ont­werp en ben ver­vol­gens het gesprek aan­ge­gaan met de buurt. Uit het gesprek met de buurt­be­wo­ners volg­den een aan­tal aan­pas­sin­gen en deze heb­ben we mee­ge­no­men in het aan­ge­pas­te ont­werp. Boven­dien heb­ben we con­tact opge­no­men met Peter Paul met de vraag om met ons mee te kij­ken naar de brand­vei­lig­heid van dit gebouw. Hij heeft voor ons een bouw­plan­toet­sing uit­ge­voerd en een brand­over­slag­be­re­ke­ning.”

Het in kaart bren­gen van de eisen en beno­dig­de maat­re­ge­len

Bij het ver­bou­wen van een bestaand gebouw, zoals het gebouw in Sap­pe­meer, is het van belang om de ont­werp­schet­sen te toet­sen. Door­dat het bestaan­de pand ver­bouwd wordt en een gedeel­te nieuw aan­ge­bouwd wordt, is het belang­rijk om goed te kij­ken naar wel­ke wet- en regel­ge­ving van toe­pas­sing zijn. Met behulp van een quicks­can Link naar quicks­can heb­ben we in kaart gebracht aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len beno­digd zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen. Boven­dien heb­ben we een rap­por­ta­ge opge­steld voor de ver­gun­nings­aan­vraag.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Ver­vol­gens heb­ben we een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 gemaakt. Bij het maken van de brand­over­slag­be­re­ke­ning heb­ben we geke­ken hoe groot het risi­co is dat een brand zich door warm­te­stra­ling uit­breidt via de bui­ten­lucht. Boven­dien heb­ben we bere­kend of er brand moge­lijk is tus­sen twee com­par­ti­men­ten bin­nen het gebouw of tus­sen het gebouw en de spie­gel­sym­me­tri­sche pro­jec­tie daar­van.

Een fij­ne samen­wer­king

“De samen­wer­king met Peter Paul van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land was erg pret­tig. Hij rea­geert snel op mails en tele­foon­tjes en levert goed werk. Boven­dien is hij oprecht geïnteresseerd in zijn klant en hij heeft zelfs con­tact met ons opge­no­men om te vra­gen wat de sta­tus van de ver­gun­nings­aan­vraag was,” aldus Paul.

Wil je graag meer weten over een bouw­plan­toet­sing of een brand­over­slag­be­re­ke­ning? Neem dan con­tact met ons op en brand los!