BVAN

Van gemeen­te­lijk monu­ment naar bij­zon­der appar­te­men­ten­com­plex

Buro DECIDE is gespe­ci­a­li­seerd in het trans­for­me­ren van karak­te­ris­tie­ke pan­den in resi­den­ti­eel vast­goed. Het bedrijf heeft ver­schil­len­de pro­jec­ten in de stad, waar­bij er met regel­maat samen­ge­werkt wordt met BVAN. Dit keer ont­ving Jar­no Broek­huis, eige­naar van Buro DECIDE, de opdracht om van dit gemeen­te­lijk monu­ment een prach­tig appar­te­men­ten­com­plex te maken met daar­in 6 appar­te­men­ten. In dit arti­kel ver­telt Jar­no meer over dit bij­zon­de­re pro­ject in Gro­nin­gen.

Pro­ject Had­din­ge­straat

Jar­no ver­telt: “Het pand aan de Had­din­ge­straat is een gemeen­te­lijk monu­ment met gewel­di­ge karak­te­ris­tie­ke eigen­schap­pen zoals de gro­te indu­stri­ë­le ramen, deu­ren en kozij­nen. In het pand wor­den momen­teel 6 appar­te­men­ten met een gemid­del­de opper­vlak­te van onge­veer 60 m² gere­a­li­seerd, waar­in deze opval­len­de ele­men­ten vol­le­dig tot hun recht komen.”

40 m² onge­bruik­te ruim­te

In de ont­werp­fa­se ble­ven er op de bega­ne grond ca. 40 m² over. “Deze res­te­ren­de vier­kan­te meters waren te klein om nog een appar­te­ment van te maken, maar groot genoeg voor bij­voor­beeld een fiet­sen­stal­ling of een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te. We beslo­ten eerst ver­der te gaan met het uit­wer­ken van de appar­te­men­ten en er later nog een keer een blik op te wer­ken. We von­den het name­lijk zon­de om de ruim­te niet te gebrui­ken,” aldus Jar­no.

Hij ver­telt ver­der: “Kort daar­na kwa­men we met het idee om er een kan­toor­ruim­te van te maken. Het is name­lijk de per­fec­te plek voor een onder­ne­mer die met zijn bedrijf op wil val­len in de bin­nen­stad en daar­voor was de ruim­te groot genoeg. Ik nam con­tact op met BVAN en vroeg hen om met ons mee te den­ken.”

Brand­vei­lig met behoud van karak­ter

De wand tus­sen de moge­lij­ke kan­toor­ruim­te en de cen­tra­le hal van de appar­te­men­ten heeft een monu­men­ta­le sta­tus. Ech­ter, om de ruim­te te gebrui­ken dient tus­sen de kan­toor­ruim­te en de cen­tra­le hal een brand­schei­ding aan­we­zig te zijn. De monu­men­ta­le wand heeft geen brand­we­rend­heid en om deze reden heeft Jar­no con­tact gezocht met ons om met hem mee te den­ken.

Aller­eerst onder­zoch­ten we de hui­di­ge situ­a­tie en zagen we al snel dat de ruim­te in eer­ste instan­tie niet vol­deed aan de hui­di­ge wet- en regel­ge­ving. BVAN heeft enke­le moge­lijk­he­den aan­ge­reikt. Om toch de monu­men­ta­le wand in het zicht te behou­den is er geko­zen om de moge­lijk­heid voor (woning)sprinkler ver­der te onder­zoe­ken. BVAN heeft afge­stemd met het water­be­drijf Gro­nin­gen en de brand­weer of men akkoord zou gaan met de voor­ge­stel­de gelijk­waar­di­ge oplos­sing. Na afstem­ming heeft BAM Bouw & Tech­niek de engi­nee­ring uit­ge­werkt voor de instal­la­tie en later de instal­la­tie geïn­stal­leerd. 

Een terug­ke­ren­de samen­wer­king

BVAN is een gewel­di­ge par­tij om mee samen te wer­ken. Ze wil­len er alles aan doen om ervoor te zor­gen dat een plan gere­a­li­seerd kan wor­den en komen con­stant met oplos­sin­gen en alter­na­tie­ven. Boven­dien kun je snel met ze scha­ke­len en staan ze altijd voor je klaar. Het is inmid­dels mijn vas­te part­ner in brand­vei­lig­heids­ad­vies gewor­den en ik kan ze ieder­een van har­te aan­ra­den.”