BVAN

Peter Paul Lui­ken

Oplei­din­gen

Spe­ci­a­lis­mes

Even voor­stel­len

Mijn naam is Peter Paul Lui­ken en ik ben eige­naar van BVAN. Ik kwam op jon­ge leef­tijd al met brand­vei­lig­heid in aan­ra­king. Tij­dens mijn MBO-stu­die besloot ik mij name­lijk aan te mel­den voor de vrij­wil­li­ge brand­weer. Het begon met een mee­loop­tra­ject, maar van het één kwam het ander en zo start­te ik met de oplei­ding ‘brand­wacht’.

Na het beha­len van mijn Mbo-oplei­ding en de oplei­ding ‘brand­wacht 1ste klas­se’ wil­de ik graag door­le­ren. Mijn tijd bij de vrij­wil­li­ge brand­weer had me geïn­spi­reerd en ik besloot mij nog ver­der te gaan ver­die­pen in brand­vei­lig­heid. Omdat, brand­vei­lig­heid veel raak­vlak­ken heeft met bouw­kun­de schreef ik me in voor de oplei­ding Bouw­kun­de aan de Han­ze Hoge­school Gro­nin­gen. De minor ‘Fire Safe­ty Engi­nee­ring’ werd toen net geïn­tro­du­ceerd en u kunt vast al wel raden wel­ke minor ik besloot te vol­gen.

Met alle ken­nis op zak heb ik diver­se jaren in loon­dienst gewerkt. Ik breid­de mijn ken­nis en erva­ring uit en besloot in 2020 mijn ont­slag in te die­nen. Ik was toe aan een nieu­we uit­da­ging in een nieu­we omge­ving. Nadat ik diver­se aan­vra­gen kreeg en deta­che­rings­op­drach­ten had uit­ge­voerd krie­bel­de het om voor mezelf te begin­nen. Op 22–02-22 was BVAN gebo­ren!

Sinds febru­a­ri 2022 heb­ben we ont­zet­tend mooie opdrach­ten uit­ge­voerd en per­soon­lijk vind ik het gewel­dig om samen met mijn team Neder­land elke dag brand­vei­li­ger te maken. Het team is jong, dyna­misch en vol humor! Door de plat­te struc­tuur pak­ken we zaken geza­men­lijk op en leren we van elkaar.

 

Wat vind je het leuk­ste aan jouw werk?

Dat ik als advi­seur het ver­schil kunt maken voor een opdracht­ge­ver! Heeft u een bran­den­de vraag voor Peter Paul? Neem gerust con­tact met hem op en brand los! Peter Paul helpt u graag ver­der op het gebied van Bouw­plan­toet­sin­ging, gelijk­waar­dig­he­den, opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teits­be­re­ke­nin­gen en PvE brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie.

Deel dit bericht op: