BVAN

Gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge voor groot brand­com­par­ti­ment Stads­ka­naal

Het bedrijf Hoving Hol­land BV ont­wik­kelt, ont­werpt, pro­du­ceert, assem­bleert, mon­teert en onder­houd in hoofd­zaak twee soor­ten machi­nes. Ener­zijds machi­nes voor de cham­pig­non indu­strie en ander­zijds voor de com­pos­te­ring van GFT afval. In Stads­ka­naal wor­den deze gepro­du­ceerd en wereld­wijd afge­zet. John, engi­neer bij Hoving Hol­land, bena­der­de Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land met de vraag of we een offer­te wil­den opstel­len op basis van NEN 6060. Ech­ter bleek uit ons voor­on­der­zoek dat dit niet de pas­sen­de NEN-norm was. In dit arti­kel ver­tel­len we je meer over dit pro­ject voor Hoving Hol­land.

Het voor­tra­ject

John ver­telt: “Dage­lijks hou­den we ons bezig met het ont­wik­ke­len en onder­hou­den van com­ple­te pro­duc­tie­lij­nen voor de cham­pig­non- en GFT-indu­strie. Onze machi­nes wor­den op maat gemaakt voor de klant en dat zorgt ervoor dat geen dag het­zelf­de is bin­nen Hoving Hol­land. We ont­zor­gen onze klan­ten door ze te voor­zien van het com­ple­te pak­ket aan machi­nes.

Een tijd gele­den kwam de Omge­vings­dienst en de Brand­weer bij ons langs en ze lie­ten ons weten dat onze brand­af­schei­din­gen niet meer vol­de­den. Ik ben op zoek gegaan naar een par­tij die ons kon hel­pen met een rap­port op basis van de NEN 6060, maar ach­ter­af bleek dat dit net niet de juis­te norm was.”

Voor­dat we star­ten met het maken van een offer­te doen we eerst een voor­on­der­zoek. We ver­die­pen ons in de situ­a­tie door mid­del van bouw­te­ke­nin­gen en ande­re rele­van­te infor­ma­tie.  En we over­leg­gen met de klant.

Ech­ter, het bleek uit ons voor­on­der­zoek dat de NEN 6060 deze keer niet toe­ge­past kon wor­den. We namen con­tact op met John en ver­tel­den hem dat naar onze mening, het beter was om een rap­port op te stel­len vol­gens de norm NEN 6079, maar dat toe­stem­ming van de Omge­vings­dienst en de Brand­weer nood­za­ke­lijk was. We namen con­tact op met bei­de par­tij­en en zij gin­gen akkoord met het voor­stel. We heb­ben het opstel­len van het rap­port op basis van de NEN 6079 geof­freerd en moch­ten de opdracht uit­voe­ren.

Het pro­ject

Het gebouw van Hoving Hol­land bestaat uit meer­de­re lood­sen die aan elkaar gebouwd zijn en het heeft een tota­le opper­vlak­te van 7.000 m2. In de toe­komst wil de orga­ni­sa­tie graag uit­brei­den met 2100 m2. Het gehe­le gebouw wordt als één groot brand­com­par­ti­ment gezien.

In opdracht van het bedrijf heb­ben we de NEN 6079 (brand­vei­lig­heid van gro­te brand­com­par­ti­men­ten) toe­ge­past. We heb­ben de toe­kom­sti­ge uit­brei­ding mee­ge­no­men in onze bere­ke­ning met als doel ervoor te zor­gen dat onze opdracht­ge­ver het rap­port lan­ge­re tijd kan gebrui­ken.

Uit het rap­port is geko­men dat het bedrijf, naast de ver­eis­te maat­re­ge­len die van­uit het Bouw­be­sluit van 2012 nood­za­ke­lijk zijn, geen aan­vul­len­de maat­re­ge­len hoeft te tref­fen. Wel geldt de alge­me­ne ver­plich­ting dat bevoegd gezag een­maal per vijf jaar de nood­za­ke­lij­ke voor­zie­nin­gen, waar­op de gelijk­waar­dig­heid geba­seerd is, moet con­tro­le­ren.

Een fij­ne samen­wer­king

Peter Paul heeft zich voor­af­gaand het pro­ject goed ver­diept in onze case en daar heeft hij echt het ver­schil gemaakt. Hij heeft ons tijd en geld bespaart door met de juis­te oplos­sing te komen voor ons vraag­stuk. De samen­wer­king ver­liep soe­pel en hij heeft kwa­li­teit gele­verd,” aldus John.

Brand los!