BVAN

Stal­hou­de­rij Mun­ten­dam

Vast­goed­part­ners is dé part­ner op het gebied van bou­wen en ver­bou­wen. Zij hel­pen je met tim­mer­werk, instal­la­tie­tech­niek en meer. Hans Tor, mede-eige­naar van Vast­goed­part­ners, ver­telt: “We zijn een tota­le dienst­ver­le­ner en wer­ken voor mooie opdracht­ge­vers in de regio, zoals Qbuzz en Cosis.

Voor een van de mede-eige­na­ren van de orga­ni­sa­tie bouw­den zij recent een paar­den­fok­ke­rij aan de Oos­ter­weg in Mun­ten­dam. Voor dit unie­ke pro­ject mocht BVAN onder­steu­nen bij de ver­gun­nings­aan­vraag.

Het pro­ject

Deze prach­ti­ge paar­den­fok­ke­rij aan de Oos­ter­weg bestaat uit één groot brand­com­par­ti­ment met een tota­le omvang van onge­veer 1900 m². Het is gebouwd voor eigen gebruik voor één van de mede-eige­na­ren van Vast­goed­part­ners. Hans: “Koen droom­de al jaren over de paar­den­fok­ke­rij en het was tijd om deze droom te gaan rea­li­se­ren. De paar­den­fok­ke­rij was zeker geen alle­daags pro­ject voor ons. Het gebouw bevat name­lijk veel maat­werk en dat zie je ook terug in de luxe uit­stra­ling. We scha­kel­den Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land in om de brand­vei­lig­heid van het gebouw te orga­ni­se­ren. We ken­nen Peter Paul al en toen hij ook nog eens aan­ge­ra­den werd door Safe­ty Com­pa­ny  beslo­ten we gelijk con­tact met hem op te nemen.

Inrich­ting groot brand­com­par­ti­ment

Bij een paar­den­fok­ke­rij zijn de brand­com­par­ti­men­ten vaak gro­ter dan vol­gens het Bouw­be­sluit van 2012 is toe­ge­staan. Zo ook bij deze stal­hou­de­rij in Mun­ten­dam. Om wel te vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving heb­ben we voor dit gro­te brand­com­par­ti­men­ten een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge opge­steld aan de hand van de NEN 6060.

Bij het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten, zoals deze, kij­ken we onder ande­re naar blus­voor­zie­nin­gen, brand­be­vei­li­gings­in­stal­la­ties, vuur­be­las­ting, vlucht­rou­tes en de brand­we­rend­heid van de gevels. 

Ver­gun­nings­aan­vraag

Ondanks de goe­de voor­be­rei­ding ging de ver­gun­nings­aan­vraag niet zon­der slag of stoot. Hans: “Samen zorg­den we ervoor dat we alle docu­men­ten voor de ver­gun­nings­aan­vraag op orde had­den, maar helaas werd onze aan­vraag tot twee keer toe afge­keurd door de gemeen­te. We waren ervan over­tuigd dat we het bij het rech­te eind had­den en Peter Paul kwam met het idee om naar een onaf­han­ke­lij­ke com­mis­sie te gaan. Deze com­mis­sie gaf aan dat we wel vol­de­den aan alle eisen en geluk­kig werd onze aan­vraag ver­vol­gens goed­ge­keurd.

Kor­te lijn­tjes en oplos­sings­ge­richt

Peter Paul heeft behoor­lijk wat tijd en ener­gie in dit pro­ject voor ons gesto­ken. Mede dank­zij de kor­te lijn­tjes kon­den we geluk­kig snel scha­ke­len. Hij was ook zeker niet te beroerd om nog even tijd voor ons vrij te maken om de laat­ste punt­jes op de i te zet­ten voor de ver­gun­nings­aan­vra­gen. Hij dacht echt met ons mee en kwam met oplos­sin­gen”, aldus Hans.

Een gewel­dig eind­re­sul­taat

Hans sluit af: “Zoals eer­der genoemd was dit geen alle­daag­se klus. We heb­ben de droom van een col­le­ga gere­a­li­seerd en zijn ont­zet­tend trots op het eind­re­sul­taat.

Wil jij graag meer weten over het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten?

Neem con­tact met ons op.