BVAN

Pro­ject­be­ge­lei­ding brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie

Dit bedrijfsver­za­mel­pand aan Laan Cor­pus Den Hoorn wordt in opdracht van Vos Beheer ver­kocht. Tij­dens het onder­zoek van de moge­lij­ke koper bleek dat het gebouw moge­lijk niet zou vol­doen aan de gestel­de eisen, waar­on­der enke­le zaken met betrek­king tot de brand­vei­lig­heid. Mar­co Vos, (mede) eige­naar van Vos Beheer, besloot BVAN in te scha­ke­len om hem te hel­pen bij het rea­li­se­ren van de eisen van de koper. Hij ver­telt in dit arti­kel meer over wat de samen­wer­king met BVAN hem ople­ver­de en hoe hij dit erva­ren heeft. 

Een ver­ou­der­de instal­la­tie

De moge­lij­ke koper van het gebouw wil­de dat het vol­deed aan de nieuw­ste wet- en regel­ge­ving op het gebied van brand­vei­lig­heid. Mar­co Vos ver­telt: “Ik vroeg mijn gebouw­be­heer­der naar de moge­lijk­he­den, maar al snel gaf hij aan dat hij niet vol­doen­de ken­nis had op het gebied van brand­vei­lig­heid. Hij raad­de BVAN aan en ik besloot con­tact met hen op te nemen. Gelijk van­af het eer­ste moment zaten we op één lijn en kon­den we snel met elkaar scha­ke­len. Het team van BVAN kwam langs op loca­tie en rea­li­seer­de op kor­te ter­mijn een com­pleet ver­zorgd onder­zoek en advies.”

Aller­eerst heb­ben we onder­zoek gedaan of de hui­di­ge instal­la­tie vol­deed aan de gestel­de eisen aan de hand van een geluids­me­ting. Aan­vul­lend daar­op heb­ben we een nieuw Plan van Eisen opge­steld en heb­ben we de mel­ding ‘Brand­vei­lig gebruik gebou­wen’ geac­tu­a­li­seerd. Ver­vol­gens heb­ben we pro­jec­tie­te­ke­nin­gen opge­steld voor de vlucht­rou­te­aan­dui­ding en nood­ver­lich­ting en heb­ben we de ver­nieuw­de ont­rui­mings­plat­te­gron­den gere­a­li­seerd, zodat ook deze weer up-to-date zijn. 

Van A tot Z ont­zorgd

Naast het opstel­len van het Plan van Eisen heb­ben we ook de pro­ject­be­ge­lei­ding mogen ver­zor­gen voor Mar­co Vos. Mar­co ver­telt ver­der: “Het team van BVAN keek echt ver­der dan hun eigen sco­pe. In eer­ste instan­tie wil­de ik de brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie laten ver­van­gen door een par­tij waar­mee ik al lan­ge­re tijd samen­werk­te. Ech­ter, BVAN advi­seer­de mij om bij meer­de­re par­tij­en een offer­te op te vra­gen. Ik gaf hem de opdracht om dit voor mij te ver­zor­gen en al snel kwam hij met een goe­de offer­te, waar­bij het rea­li­se­ren een nieu­we brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie meer dan de helft goed­ko­per zou zijn.”

Snel scha­ke­len met BVAN

De samen­wer­king met BVAN omschrijf ik echt als pro­fes­si­o­neel. Van­af het eer­ste moment zat ik met het team van BVAN op één lijn en kon­den we snel met elkaar scha­ke­len. Afspraak is afspraak bij hen en als ze een keer niet gelijk op kun­nen nemen, wat niet vaak gebeurt, dan bel­len ze in no-time terug. Het team heeft mij vol­le­dig ont­zorgt en heeft mij een hoop tijd en geld bespaart,” aldus Mar­co. 

Wil je graag meer weten over pro­ject­be­ge­lei­ding, het opstel­len van een PvE of het laten maken van ont­rui­mings­plat­te­gron­den? Neem gerust con­tact met ons op. Het team staat voor u klaar.