BVAN

Bouw­plan­toets Muse­um Hin­de­loop­en

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid voor het ver­nieuw­de Muse­um Hin­de­loop­en

Wil­li­am Simons, eige­naar van Bouw­kun­dig Teken­bu­reau Simons, werkt dage­lijks aan het cre­ë­ren van 3D-model­len waar­mee ver­gun­nin­gen aan­ge­vraagd wor­den, begro­tin­gen gemaakt wor­den en plan­nen tot werk­te­ke­nin­gen uit­ge­werkt wor­den. Hij geeft zijn klan­ten inzicht in het eind­re­sul­taat en maakt hier­mee bouw­plan­nen rea­li­seer­baar. Voor Muse­um Hin­de­loop­en ver­taal­de hij het ont­werp van Stu­dio Public naar een 3D-teke­ning en een bouw­plan. Die vorm­den de basis voor het indie­nen van de Omge­vings­ver­gun­ning, wel­ke inmid­dels is ver­leend. We heb­ben hier­bij voor­af­gaand mee mogen den­ken in het brand­vei­lig maken van dit bij­zon­de­re gebouw met behulp van een bouw­plan­toets. In dit arti­kel ver­tel­len we je meer over dit pro­ject.

Pro­ject Muse­um Hin­de­loop­en

Wil­li­am ver­telt: “Muse­um Hin­de­loop­en heeft als doel hun posi­ti­o­ne­ring te ver­ster­ken en zowel nati­o­naal als inter­na­ti­o­naal meer bekend­heid te krij­gen. Het muse­um besloot daar­om de han­den uit de mou­wen te ste­ken en aan de slag te gaan met het her­in­rich­ten van de vijf zalen en het cre­ë­ren van een nieu­we entree.

De toe­gan­ke­lijk­heid speel­de hier­in een gro­te rol. Momen­teel is het muse­um name­lijk slecht toe­gan­ke­lijk voor men­sen in een rol­stoel. Dit moet ver­an­de­ren en daar­om is er in het nieu­we ont­werp reke­ning gehou­den met bij­voor­beeld loop­rou­tes, deur­pos­ten en hel­lin­gen. 

Daar­naast kent het monu­men­ta­le pand vele ver­bou­win­gen. Het is een uit­da­ging om een logi­sche rou­ting te krij­gen, hel­der opge­stel­de ten­toon­stel­ling te cre­ë­ren en het pand te ver­duur­za­men. Hier­in is Stu­dio Puplic geslaagd zon­der het his­to­ri­sche karak­ter te niet te doen. De plek voor de nieu­we trap en lift is daar­om bij­voor­beeld tac­tisch geko­zen zon­der de ori­gi­ne­le, oude balk­la­gen onno­dig aan te pas­sen. De entree wordt juist modern vorm gege­ven om een dui­de­lijk ver­schil te maken met het bestaan­de pand.

Met een bouw­plan­toets voor­af inzicht in de brand­vei­lig­heid van het monu­ment

“Na het afron­den van het eer­ste ont­werp beslo­ten we BVAN te betrek­ken bij het pro­ces. Dit met als doel de brand­vei­lig­heid voor­af te con­tro­le­ren en de beno­dig­de stuk­ken voor de ver­gun­ning op te stel­len.”

Een fij­ne samen­wer­king

BVAN is een erg pret­ti­ge par­tij om mee samen te wer­ken. Er is goed werk gele­verd en vol­gens tijds­af­spraak. Dat laat­ste komt de plan­ning ten goe­de. Ook een klei­ne aan­pas­sing op het rap­port is geen pro­bleem. Daar­naast vond ik het erg fijn dat we snel kon­den scha­ke­len samen en in de toe­komst werk ik graag weer samen met BVAN.”