BVAN

Met spoed brand­vei­li­ge opvang voor Oek­ra­ïen­se vluch­te­lin­gen

We zijn inmid­dels alle­maal op de hoog­te van de gebeur­te­nis­sen in Oek­ra­ï­ne en de gro­te stroom met vluch­te­lin­gen die deze kant op komt. De gemeen­te Gro­nin­gen draagt haar steen­tje bij door van diver­se gebou­wen opvang­hui­zen te maken. Één van deze gebou­wen is het voor­ma­li­ge F1 Hotel aan de Hels­in­ki­straat 2 in Gro­nin­gen. Voor dit pro­ject heb­ben we onder ande­re de pro­ject­be­ge­lei­ding mogen ver­zor­gen om het gebouw z.s.m. brand­vei­lig te krij­gen.

Het pro­ject

Tot 1 maart was stich­ting Inlia geves­tigd in het voor­ma­li­ge hotel met Bed Bad Brood. Het gebouw werd te klein voor de onder­ne­ming en de voor­ma­li­ge bewo­ners zijn ver­huisd naar de naast­ge­le­gen con­tai­ner­unit. De gemeen­te heeft de wens uit­ge­spro­ken om het gebouw op zeer kor­te ter­mijn te wil­len gebrui­ken voor het opvan­gen van 120 Oek­ra­ïen­se vluch­te­lin­gen.

In zeer kor­te tijd is het gebouw gron­dig schoon­ge­maakt en deels gere­no­veerd. Boven­dien is het gebouw in hoog tem­po brand­vei­lig gemaakt. Dit alles is gelukt door­dat diver­se bedrij­ven zeer hard gewerkt heb­ben en deels flexi­bel waren qua plan­ning. Ook via deze weg wil­len we hen daar­voor bedan­ken.

Om het gebouw brand­vei­lig te krij­gen heb­ben we ook instruc­tie­kaar­ten brand­vei­lig­heid opge­steld en ont­rui­mings­plat­te­gron­den in twee talen, name­lijk Engels en Oek­ra­ïens. Deze han­gen inmid­dels op de kamers en op ande­re cen­tra­le plek­ken in gemeen­schap­pe­lij­ke gan­gen.

Wil je graag meer weten over dit pro­ject of heb je vra­gen over het bege­lei­den van ver­ge­lijk­ba­re pro­jec­ten? Neem dan gerust con­tact met ons op.