BVAN

Monu­men­taal rechts­ge­bouw omge­to­verd tot karak­te­ris­tiek appar­te­men­ten­com­plex.

Onder bege­lei­ding van Sax Archi­tec­ten wordt dit unie­ke pand in Win­scho­ten vol­le­dig geres­tau­reerd en omge­to­verd tot een prach­tig appar­te­men­ten­com­plex. Het pand uit 1846 dien­de vroe­ger als rechts­ge­bouw tot 1940 toen het in gebruik werd geno­men door het Gewes­te­lijk Arbeids­bu­reau. Nadat zij ver­trok­ken in 2000 kwam het pand in lich­te­lijk ver­val en werd een doorn in het oog. Sax Archi­tec­ten blies het pand nieuw leven in met hun ont­werp, maar ze lie­pen tegen een aan­tal zaken rond­om de brand­vei­lig­heid aan. BVAN con­tro­leer­de het ont­werp op brand­vei­lig­heid en dacht mee in het cre­ë­ren van een brand­vei­li­ge omge­ving met behoud van karak­ter. In dit arti­kel ver­telt Ste­ven Schaal­ma, mede-eige­naar Sax Archi­tec­ten, meer over dit bij­zon­de­re pro­ject en de fij­ne samen­wer­king met BVAN.

Sax Archi­tec­ten

Ste­ven ver­telt: “Bij Sax Archi­tec­ten hou­den we ons bezig met archi­tec­tuur in de breed­ste zin van het woord. Dage­lijks wer­ken we hard aan unie­ke ont­wer­pen voor het bou­wen en ver­bou­wen van bij­zon­de­re pan­den en rijks­mo­nu­men­ten. Het leu­ke hier­aan is dat elke opdracht uniek is. Zo ook deze opdracht voor het rea­li­se­ren van een appar­te­men­ten­com­plex in het oude rechts­ge­bouw in Win­scho­ten.”  

Een com­plex pro­ject

Het aan­pas­sen van het bestem­mings­plan en het ver­bou­wen van een monu­ment tot appar­te­men­ten­com­plex brengt veel wet- en regel­ge­ving met zich mee. Ook op het gebied van brand­vei­lig­heid. Om deze reden besloot het bedrijf con­tact te zoe­ken met BVAN.

In de ont­werp­fa­se kwa­men we er al snel ach­ter dat er bij de ont­wik­ke­ling van dit pand veel brand­vei­li­ge aspec­ten kwa­men kij­ken. Je kunt hier­bij den­ken aan ont­rui­mings­plan­nen, vlucht­rou­tes en het cre­ë­ren van een goe­de bereik­baar­heid voor hulp­dien­sten. We beslo­ten BVAN te betrek­ken bij dit pro­ject om onze ont­wer­pen te con­tro­le­ren met behulp van een bouw­plan­toet­sing en om mee te den­ken in het ont­wik­ke­len van een brand­vei­li­ge omge­ving,” aldus Ste­ven.

Meer­waar­de al snel bewe­zen

Hij ver­telt ver­der: “Het oude rechts­ge­bouw aan de Blij­ham­ster­straat heeft tra­di­ti­o­ne­le uit­stra­ling. Ech­ter waren we van mening dat er helaas een twee­de trap­pen­huis gebouwd moest wor­den om vol­doen­de vlucht­rou­tes te rea­li­se­ren en dat we toch aan­pas­sin­gen moesten doen aan de inde­ling van het pand. Met behulp van een bouw­plan­toet­sing bewees Peter Paul ons al snel het tegen­deel en kon­den we deze karak­te­ris­tie­ke eigen­schap­pen her­stel­len tot hun oude glo­rie.”

Voor her­ha­ling vat­baar

De samen­wer­king met BVAN is ons ont­zet­tend goed beval­len. Peter Paul dacht met ons mee en kon ons haar­fijn uit­leg­gen waar­om bepaal­de zaken wel of niet kon­den. Boven­dien dacht hij con­stant in oplos­sin­gen en heeft hij ons gehol­pen een brand­vei­li­ge omge­ving te cre­ë­ren met behoud van karak­ter,” aldus Ste­ven.