BVAN

Vaca­tu­re Juni­or brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur

Jij bent bij­na klaar met jouw stu­die en wil aan de slag met uit­da­gen­de vraag­stuk­ken. Je bent iemand die weet van door­pak­ken, houdt van afwis­se­len­de werk­zaam­he­den en niet kan wach­ten om te wer­ken in een jong en gezel­lig team. Her­ken jij jezelf in deze kor­te omschrij­ving? Lees dan snel ver­der!

Func­tie­om­schrij­ving

Func­tie: Juni­or brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur

Bedrijf: Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land

Oplei­dings­ni­veau: MBO of HBO bouw­kun­de, faci­li­tair of vast­goed

Dienst­ver­band: 32 of 36 uur

Aan­vangs­da­tum: In over­leg

Loca­tie: Haren

Wat wij zoe­ken

Je hebt recent jouw MBO- of HBO- oplei­ding Bouw­kun­de afge­rond en kunt niet wach­ten om al jouw opge­da­ne ken­nis in de prak­tijk te bren­gen. Je bent ambi­ti­eus en wil de mou­wen graag opstro­pen. Boven­dien houd je ervan uit­da­gen­de vraag­stuk­ken van­uit alle hoe­ken te onder­zoe­ken en vind je het leuk om dit samen met een jong team te doen. Als laat­ste heb je een ster­ke affi­ni­teit met (brand)veiligheid.

Wat wij jou bie­den

Uit­da­gen­de pro­jec­ten: Van nieuw­bouw tot aan monu­men­ta­le bouw, elk vraag­stuk is uniek en wij bie­den jou de kans om unie­ke en uit­da­gen­de pro­jec­ten met bei­de han­den aan te grij­pen. We bege­lei­den je bin­nen al onze vraag­stuk­ken tot dat je zelf­stan­dig aan pro­jec­ten kunt wer­ken die jij echt inte­res­sant vindt.

Jong gemo­ti­veerd team: Je komt terecht in een jong gemo­ti­veerd team dat open met elkaar com­mu­ni­ceert en houdt van gezel­lig­heid op kan­toor. Samen­wer­ken en ken­nis delen zijn hier­bij belang­rij­ke sleu­tel­woor­den. Boven­dien maakt het over­leg­gen met je collega’s een groot onder­deel uit van jouw werk.

Afwis­se­len­de werk­zaam­he­den: De werk­zaam­he­den zijn afwis­se­lend. Het ene moment ben je bezig met het opstel­len van bere­ke­nin­gen en reken­mo­del­len, waar­bij je samen­werkt met een team. Het ande­re moment voer je een inspec­tie uit op loca­tie bij de klant om deze ver­vol­gens vast te leg­gen in een rap­por­ta­ge en advies­rap­port. Je hebt bij ons de moge­lijk­heid om thuis te wer­ken en mag jouw werk­tij­den flexi­bel inde­len.

Wat kun je ver­der bij ons ver­wach­ten?

  • Een fij­ne werk­sfeer in een jong en gedre­ven team
  • Goe­de stu­diefa­ci­li­tei­ten en ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den
  • Moge­lijk­heid tot ont­wik­ke­ling en groei bin­nen het team
  • Afwis­se­len­de pro­jec­ten
  • Ruim­te voor inno­va­tie­ve idee­ën
  • Uit­ste­ken­de arbeids­voor­waar­den waar­on­der markt­con­form sala­ris en lap­top van de zaak
  • Leu­ke team­uit­jes

Sol­li­ci­te­ren

Wil jij onder­deel wor­den van ons team en Neder­land elke dag brand­vei­li­ger maken? Stuur dan jouw CV met moti­va­tie­brief naar info@bvan.nl of bel naar 050–211 36 21. Zodra we jouw sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen, nemen we con­tact met je op.